Shanghai

China - CVL 02/12 08:00 Bayi v Shanghai View
China - CVL 02/09 11:30 Bayi v Shanghai View
China - CVL 02/05 08:00 Shanghai v Bayi 24-20
China - CVL 01/22 08:00 Pekín v Shanghai 24-19
China - CVL 01/15 08:00 Henan v Shanghai View
China - CVL 01/12 11:30 Shanghai v Pekín 25-18
China - CVL 01/08 08:00 Shanghai v Henan 25-18
China - CVL 01/01 08:00 Shandong v Shanghai 19-25
China - CVL 12/25 08:00 Tianjin v Shanghai 0-3
China - CVL 12/18 08:00 Shanghai v Tianjin 25-16
China - CVL 11/24 11:30 Shanghai v Hebei 3-0
China - CVL 11/20 07:45 Shanghai v Jiangsu 24-22
China - CVL 11/13 08:00 Shanghai v Bayi 3-0
China - CVL 11/06 08:00 Shanghai v Hubei 3-0
China - CVL 10/30 10:30 Hubei v Shanghai View
China NVT 09/12 00:54 Guangdong v Shanghai 0-0
China NVT 09/11 00:30 Hubei v Shanghai 14-25