Ee Shan/Serene Lau/Ng S

FIVB Daegu - Femenino 07/13 01:50 - Back/Kwak v Lau/Ng S 2-0
FIVB Daegu - Femenino 07/12 02:30 - Yu/Pan v Ee Shan/Serene 2-0