Sichuan - Femenino Sichuan - Femenino   Nei Menggu Mongolia - Femenino Nei Menggu Mongolia - Femenino

Pts