Eventos

 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 8
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 64
 • Break 10
 • Last Points - Brown
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 5
 • Break 15
 • Break 3
 • Race to 30
 • Break 32
 • Frame Foul - Yes
 • Break 33
 • Last Points - Black
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Race to 30
 • Break 47
 • 50+ Break
 • Break 91
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 6
 • Break 8
 • Break 8
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 74
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • Break 46
 • Break 16
 • Break 30
 • Break 1
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 3
 • Break 6
 • Race to 30
 • Break 24
 • Break 1
 • Break 49
 • Break 15
 • Last Points - Brown
 • Frame Foul - No
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 74
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • Break 1
 • Frame Foul - Yes
 • Break 1
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 10
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 52
 • Break 1
 • Last Points - Red
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break