Resultados

TT Elite Series 06/19 16:25 - Grzegorz Felkel v Jakub Kosowski W 1-3
TT Elite Series 06/19 15:35 - Michal Benes v Jakub Kosowski L 3-1
TT Elite Series 06/19 13:35 - Piotr Chodorski v Jakub Kosowski W 0-3
TT Elite Series 06/19 12:50 - Petr David v Jakub Kosowski L 3-1
TT Elite Series 06/19 11:06 - Patrik Klos v Jakub Kosowski L 3-2
TT Elite Series 06/19 10:25 - Patrik Klos v Jakub Kosowski L 3-2
TT Elite Series 06/19 09:35 - Petr David v Jakub Kosowski W 2-3
TT Elite Series 06/19 07:35 - Michal Benes v Jakub Kosowski W 0-3
TT Elite Series 06/19 06:50 - Marcin Jadczyk v Jakub Kosowski W 1-3
TT Elite Series 06/19 05:10 - Piotr Chodorski v Jakub Kosowski L 3-1
TT Elite Series 06/18 16:00 - Piotr Cyrnek v Jakub Kosowski W 0-3
TT Elite Series 06/18 15:10 - Martin Olejnik v Jakub Kosowski L 3-0